Design no Hikidashi

Jun. 2010 / Shinichiro Ogata, Printed Matter(Package, Shopcard, DM, etc) / Graphic-sha Publishing / Japan

© Graphic-sha Publishing Co., Ltd.